Stacja pogodowa - Osiedle Drabinianka

Sieć czujników rozmieszczonych na osiedlach Rzeszowa umożliwia śledzenie na bieżąco jakości powietrza w naszym mieście. Prezentowane dane dotyczą stężenia dwóch frakcji pyłów zawieszonych: PM10 i PM2,5 niebezpiecznych dla całego środowiska (gleb, roślin i zwierząt). W przypadku człowieka zmniejszają wydolność układu krążenia, wywołują alergie, astmę, a nawet podejrzewa się, że są przyczyną nowotworów płuc, gardła i krtani.

Pył PM10 to mieszanina cząstek emitowanych głównie ze spalania paliw stałych w urządzeniach grzewczych i transportu drogowego. Składa się przede wszystkim z organicznych związków węgla i węgla elementarnego (np. sadza). Na silnie rozwiniętej powierzchni sorpcyjnej zatrzymują one substancje toksyczne, takie jak metale ciężkie, WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne), w tym kancerogenny benzo(a)piren, a także wiele innych. Cząstki te osadzają się w górnych drogach oddechowych i oskrzelach.

Pył PM2,5 to drobiny o wielkości poniżej 2,5 µm. Powstają one w atmosferze z utleniania dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOx), amoniaku (NH3) i lotnych związków organicznych (LZO). Są groźniejsze bo wnikają głębiej w płuca, przenikają do najdrobniejszych oskrzelików i są wchłaniane bezpośrednio do krwioobiegu.

Normy w Polsce dla pyłów PM10:
- poziom dopuszczalny 50 µg/m3 (średniodobowy) informuje, że jakość powietrza nie jest dobra, ale nie wywołuje ciężkich skutków dla ludzkiego zdrowia; stężenie takie może być przekraczane nie więcej niż 35 razy w ciągu roku;
- poziom informowania 200 µg/m3 (dla stężenia 24-godzinnego) oznacza, że jest źle i trzeba ograniczyć aktywności na powietrzu;
- poziom alarmowy 300 µg/m3 (dla stężenia 24-godzinnego) oznacza, że jest bardzo źle i należy bezwzględnie ograniczyć przebywanie na powietrzu, a najlepiej zostać w domu, szczególnie dotyczy to dzieci i osób chorych.

Dopuszczalny poziom PM2,5 w powietrzu wynosi 25 µg/m3.

Prezentowane wyniki pomiarów jakości powietrza są przekazywane bezpośrednio ze stacji pomiarowych, nie podlegają weryfikacji merytorycznej i mają charakter jedynie poglądowy.

Osiedle Drabinianka - Pomiar pyłów zawieszonych PM10 oraz PM2,5.
   


Osiedle Drabinianka - Pomiar temperatury i wilgotności.
   


Osiedle Drabinianka - Pomiar ciśnienia.
   


Sieć czujników jakości powietrza w Rzeszowie tworzona jest przy współpracy z UCCOI.